Úvod Magazín Popis nového produktu SALSA® MLPA® probemix P101-B4 STK11

Popis nového produktu SALSA® MLPA® probemix P101-B4 STK11

Verze B4. V porovnání s verzí B3, jedna referenční sonda byla nahrazena a LDLR sonda byla nahrazena referenční sondou. Více informací uvádíme níže.

Katalogová čísla:

 • P101-025R: SALSA® MLPA® probemix P101 STK11, 25 reakcí.
 • P101-050R: SALSA® MLPA® probemix P101 STK11, 50 reakcí.
 • P101-100R: SALSA® MLPA® probemix P101 STK11, 100 reakcí.

K použití v kombinaci s reagenčním SALSA® MLPA® kitem, dostupným pro různý počet reakcí. MLPA reagenční kity jsou k dispozici s FAM nebo Cy5.0 značenými primery, vhodnými pro kapilární sekvenátory Applied Biosystems a Beckman.

Informace o podmínkách skladování, testech kvality a vzoru elektroforeogramu z aktuální šarže je k dispozici na webových stránkách MLPA.

Bezpečnostní opatření a varování

SALSA® MLPA® probemix slouží pouze pro profesionální použití. Vždy si před použitím pročtěte nejnovější popis produktu a MLPA obecný protokol. Je odpovědností uživatele, aby se seznámil s nejnovějšími vědeckými poznatky, než bude vyvozovat závěry z výsledků získaných s tímto produktem.

Vezměte prosím na vědomí, že kompletní oblast genu STK11 je extrémně bohatá na CG, a je proto obtížně denaturována. Použití vzorků DNA, obsahujících 40 mM nebo více solí, může vést k falešně pozitivním výsledkům, které indikují deleci celého genu. Proto je důležité použít referenční vzorky DNA, které byly izolovány stejnou metodou jako vzorky pacientů. Zvláště vzorky DNA purifikované pomocí Qiagen EZ1, M48 a M96 metodami jsou náchylné k problémům s denaturací DNA, protože mohou obsahovat více než 80 mM soli.

Vysoká koncentrace solí může být také způsobena odpařováním (vysušené vzorky, koncentrace pomocí SpeedVac). Pro detekci problémů způsobených neúplnou denaturací DNA byly zahrnuty do tohoto kitu P101-B4 dvě sondy (159 nt a 178 nt), které detekují sekvence v dalších silných CpG ostrovech. Nízký signál těchto dvou sond a kontrolních fragmentů DNA denaturace 88 nt a 96 nt poskytuje varování pro neúplnou DNA denaturace.

Účel použití

Salsa MLPA kity P101 STK11 je test pro in vitro diagnostiku (IVD)1 nebo pouze pro výzkumné účely (RUO) a slouží pro detekci delecí nebo duplikací v lidském genu STK11 s cílem potvrdit možnou příčinu a klinickou diagnózu Peutz-Jeghersova syndromu. Tento test je určen pro použití s lidskou DNA izolovanou z periferní krve. Tento produkt můžete také použít pro molekulární genetické testování u rodinných příslušníků s rizikem onemocnění.

Delece nebo duplikace detekované kitem P101 STK11 musí být ověřeny jinou metodou. Zejména delece nebo duplikace detekované pouze jedinou sondou vždy vyžadují ověření jiným způsobem. Většina defektů v STK11 jsou malé mutace typu indel, které nebudou detekovány metodou MLPA. Doporučuje se proto používat tento kit v kombinaci se sekvenační analýzou genu STK11.

Tento test není určen k použití jako samostatný test pro klinické rozhodování. Výsledky tohoto testu musí být interpretovány molekulárním genetikem nebo ekvivalentním odborníkem.

Berte prosím na vědomí, že tento kit je pro in vitro diagnostické použití (IVD) v zemích uvedených v Osvědčení o analýze, které je k dispozici na webu MLPA. Ve všech ostatních zemích je výrobek určen pouze pro výzkumné účely (RUO).

Klinické pozadí

Peutz-Jeghersův syndrom (PJS) je autozomálně dominantní porucha charakterizovaná benigními gastrointestinální polypy, hyperpigmentovanými kožními skvrnami a zvýšeným rizikem (> 15x) maligní epiteliální rakoviny na různých anatomických místech (nádory kolorektální, žaludeční, pankreasu, prsu, děložního čípku a vaječníků). Prevalence tohoto stavu je nejistá; odhady se pohybují od 1 do 25 000 až 300 000 jedinců.

Podstatou familiární PJS je zárodečná mutace v nádorovém supresorovém genu STK11, který se nachází v chromozomální oblasti 19p13.3. Změny STK11 u pacientů s PJS zahrnují hlavně bodové mutace a odhaduje se, že ~ 15% patogenních mutací v genu STK11 je způsobeno velkými delecemi/duplikacemi, které jsou srovnatelné mezi populacemi PJS (Borun et al., 2015, Chow et al., 2006, Orellana a kol., 2013). Gen STK11 je často inaktivován delecemi nebo bodovými mutacemi u několika typů rakoviny včetně plic a děložního krčku a inaktivace je spojena s progresí onemocnění (Ji et al., 2007, Wingo et al. 2009).

Přečtěte si více informací >>

 • Struktura genu: Gen STK11 pokrývá ~23 kb na chromozómu 19p13.3 a obsahuje 10 exonů.
 • Transkripční varianty: STK11 LRG_319 je totožný s transkriptem RefSeq NM_000455.4. Transkripční varianta NM_000455.4 (3286 bp, kódující sekvence 1116-2417) je popsána: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6794. Sondy STK11 MLPA jsou označeny podle této sekvence v Tabulce 2.
 • Číslování exonů: Číslování exonů použité v tomto popisu P101 STK11 kitu a v analýze listu Coffalyser.Net je číslováním z RefSeq transkriptu NM_000455.4, který je identický se sekvencí LRG_319.

Obsah P101 STK11 kitu

Tento kit SALSA® MLPA® P101 STK11 obsahuje 27 sond s amplifikační produkty mezi 150 a 391 nt: 12 sond pro gen STK11 (jedna sonda pro každý exon a tři sondy pro exon 1), 3 sondy pro geny umístěné před STK11 (CDC34, ELANE a KISS1R), 2 DNA denaturační sondy a 10 referenčních sond detekující sekvence na jiných chromozomech. Identita genů detekovaných referenčními sondami je k dispozici online.

Tento kit obsahuje devět kontrolních fragmentů, které generují amplifikační produkty mezi 64 a 105 nt: čtyři DNA kvantitativní fragmenty (Q-fragmenty), tři DNA denaturační fragmenty (D-fragmenty), a jeden chromozóm X a jeden chromozóm Y-specifický fragment (Tabulka 1). Q-fragmenty jsou viditelné pouze, pokud je použito méně než 100 ng DNA vzorku. Nízký signál 88 nebo 96 nt fragmentu naznačuje neúplnou DNA denaturaci. Více informací o tom, jak interpretovat výsledky z těchto kontrolních fragmentů, můžete nalézt v MLPA obecném protokolu.

MLPA metoda: Principy MLPA metody (Schouten et al 2002) jsou popsány v MLPA obecném protokolu na webových stránkách MLPA.

Validace MLPA metody

Interní validace MLPA metody na 16 vzorcích DNA ze zdravých jedinců je nezbytná, a to zejména při prvním použití MLPA nebo při změně zpracování vzorků, metodě extrakce DNA nebo používaného přístroje. Tato validace by měla vykazovat standardní odchylku <0,10 pro všechny sondy v experimentu.

Požadavky na vzorky

 • Izolovaná DNA z periferní krve bez nečistot, které ovlivňují MLPA reakci.
 • Více informací naleznete v části o zpracování DNA vzorku v MLPA obecném protokolu.

Referenční vzorky

Referenční vzorky DNA by měly být odvozeny ze stejného typu tkáně, zpracovány za použití stejného postupu a připraveny za použití stejného způsobu, jako je například extrakce DNA ze vzorku pacienta.

Referenční vzorky by měly být odvozeny od nepříbuzných jedinců, kteří jsou z rodin bez historie PJS. Další informace týkající se výběru a použití referenčních vzorků lze nalézt v MLPA obecném protokolu.

Pozitivní kontrolní vzorky DNA

MRC-Holland nemůže poskytnout pozitivní vzorky DNA. Zahrnutí pozitivních vzorků se doporučuje v každém experimentu.

Charakteristika výkonu testu

Očekávaný počet delecí STK11, které lze detekovat tímto MLPA kitem, je ~ 15% všech mutací u pacientů s Peutz-Jeghersovým syndromem (Borun et al., 2015). Analytická citlivost a specificita (podle přehledu literatury z let 2005 -2016) detekce delecí v genu STK11 je velmi vysoká a může být považována za> 99%.

Analytická výkonnost může být ohrožena

SNP nebo dalšími polymorfismy (např. indels) v cílové sekvenci DNA, nečistotami ve vzorku DNA, neúplnou DNA denaturací, použitím nedostatečného nebo příliš velkého množství vzorku DNA, použitím nedostatečných nebo nevhodných referenčních vzorků, problémy s kapilární elektroforézou nebo špatným postupem normalizace dat a dalšími technickými chybami. MLPA obecný protokol obsahuje technické pokyny a informace o hodnocení/normalizaci dat.

Analýza dat

Coffalyser.Net software musí být použit pro analýzu dat v kombinaci s listem pro specifickou šarži - MLPA Coffalyser list. Nejnovější verze by měla být použita a je volně ke stažení. Použití jiného ne-proprietárního softwaru může vést k neprůkazným nebo falešným výsledkům. Pro více informací o MLPA kontrole kvality a analýze dat, viz Coffalyser.Net Manual.

Interpretace výsledků

Očekávané výsledky pro sondy detekující autozomální sekvence jsou počty kopií alel 2 (normální), 1 (heterozygotní delece), nebo 3 (heterozygotní duplikace).

Standardní odchylka všech sond v referenčních vzorcích by měla být <0,10 a kvocient dávky (DQ) referenčních sond ve vzorcích pacientů by měl být mezi 0,80 a 1,20. Pokud jsou tato kritéria splněna, následující mezní hodnoty pro DQ sond mohou být použity k interpretaci výsledků MLPA:

 • Uspořádání sond podle chromozomální polohy usnadňuje interpretaci výsledků a může odhalit menší změny, jako jsou změny pozorované v případech mozaiky. Analýza rodičovských vzorků může být nezbytná pro správnou interpretaci komplexních výsledků.
 • Falešně pozitivní výsledky: Vezměte prosím na vědomí, že abnormality zjištěné jedinou sondou (nebo více po sobě jdoucích sond) mají stále značnou šanci být falešně pozitivní výsledek. Neúplná DNA denaturace (například z důvodu kontaminace solí) může vést ke snížení signálu sondy, zejména u sond umístěných v CpG ostrově nebo v blízkosti genu STK11. Celý gen STK11 je umístěn v CpG ostrově. Použití dalšího kroku čištění nebo alternativní metody extrakce DNA může takové případy vyřešit.
 • Falešné pozitivní výsledky - duplikace: Kontaminace DNA vzorků cDNA nebo PCR amplikony z jednotlivých exonů mohou vést k falešně pozitivním duplikacím (Varga et al., 2012). Analýza nezávisle odebraného vzorku sekundární DNA může vyloučit tento typ artefaktů.
 • Normální počty kopií variant u zdravých jedinců jsou popsány v databázi genomových variant: http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home. Uživatelé by měli vždy konzultovat nejnovější aktualizaci databáze a vědecké poznatky při interpretaci jejich výsledků.
 • Ne všechny odchylky zjištěné MLPA jsou patogenní. V některých genech, intragenové delece jsou známy a vedou k velmi mírné nebo žádné chorobě (Schwartz et al., 2007). Pro mnoho genů, existuje více než jedna transkripční varianta. Změny v počtu kopií exonů, které nejsou přítomny ve všech transkripčních variantách, nemusí mít klinický význam. Duplikace, které zahrnují první nebo poslední exon genu (například exony 1-3), mohou v některých případech mít za následek inaktivaci této kopie genu.
 • Změny v počtu kopií detekované referenčními sondami nebudou mít pravděpodobně žádný vztah k testovanému onemocnění.

Potvrzení výsledků

Změny v počtu kopií detekované pouze jedinou sondou vždy vyžadují ověření jinou metodou. Zřejmá delece detekovaná jedinou sondou může být způsobena např. mutací/polymorfismem, který zabraňuje ligaci nebo destabilizuje vazbu sondy na DNA. Sekvenační analýza může stanovit, zda mutace nebo polymorfismy jsou přítomny v cílové sekvenci sondy. Nalezení heterozygotní mutace nebo polymorfismu poukazuje na to, že dvě odlišné alely jsou přítomné ve vzorku DNA a falešně pozitivní výsledek MPLA lze získat.

Změny v počtu kopií detekované jednou nebo více než jednou po sobě jdoucích sond by měly být potvrzeny jinou nezávislou metodou, jako je long-range PCR, qPCR, array CGH nebo Southern blotting, kdykoli je to možné. Delece / duplikace delší než 50 kb mohou být často potvrzeny FISH.

Databáze STK11 mutací

Důrazně doporučujeme uživatelům ukládat pozitivní výsledky do STK11 databáze mutací. Doporučení pro názvosloví, jak popisovat delece / duplikace jednoho nebo více exonů lze nalézt na www.hgvs.org/mutnomen/. Prosím, oznamte změny v počtu kopií detekované referenčními sondami, falešně pozitivní výsledky kvůli SNP a neobvyklé výsledky (například duplikace STK11 exonů 6 a 8, ale ne exonu 7) do MRC-Holland.

(a) Číslování exonů použité v tomto popisu kitů P101-B4 STK11 a v analýze listu Coffalyser.Net je stejné jako u sekvence LRG_319 a v NCBI NG_007460.2 referenční sekvenci.

* Nová verze B4 (od šarže B4-0317 a dále).

± SNP rs372994361 může ovlivnit signál sondy. V případě jasné delece se doporučuje sekvenovat cílovou oblast této sondy.

« Sonda umístěná uvnitř nebo v blízkosti ostrova CpG. Nízký signál může být způsoben kontaminací soli ve vzorku DNA, což vedlo k neúplné denaturaci DNA, zvláště v oblastech bohatých na CG.

# V případě zjevných (částečných) delecí zkontrolujte, zda 159 nt a 178 nt sondy se zdají být také deletované. Pokud ano, vzorek pravděpodobně obsahuje vysokou koncentraci soli, protože tyto sondy jsou také velmi citlivé na sůl.

¬ Ohraničující sonda. Zahrnuta pro určení rozsahu delece / duplikace. Změna v počtu kopií pouze ohraničující nebo referenční sondy pravděpodobně nesouvisí s testovaným stavem.

(a) Číslování exonů použité v tomto popisu kitů P101-B4 STK11 a v analýze listu Coffalyser.Net je stejné jako u sekvence LRG_319 a v NCBI NG_007460.2 referenční sekvenci.

(b) Ligační místa P101 STK11 jsou označeny podle Refseq sekvence NM_000455.4 obsahující 10 exonů.

(c) Pouze část sekvence sond je uvedena. Kompletní sekvence sond jsou k dispozici. Prosím, dejte nám vědět, pokud najdete nějaké chyby.

± SNP rs372994361 může ovlivnit signál sondy. V případě jasné delece se doporučuje sekvenovat cílovou oblast této sondy.

« Sonda umístěná uvnitř nebo v blízkosti ostrova CpG. Nízký signál může být způsoben kontaminací soli ve vzorku DNA, což vedlo k neúplné denaturaci DNA, zvláště v oblastech bohatých na CG.

¬ Ohraničující sonda. Zahrnuta pro určení rozsahu delece / duplikace. Změna v počtu kopií pouze ohraničující nebo referenční sondy pravděpodobně nesouvisí s testovaným stavem.

Reference

 • Borun P et al. (2015). Specific Alu elements involved in a significant percentage of copy number variations of the STK11 gene in patients with Peutz-Jeghers syndrome. Fam Cancer . 14:455-61.
 • Chow E et al. (2006). An updated mutation spectrum in an Australian series of PJS patients provides further evidence for only one gene locus. Clin Genet. 70:409-14.
 • Ji H, Ramsey MR, Hayes DN, Fan C, McNamara K, Kozlowski P, Torrice C, Wu MC, Shimamura T, Perera SA (2007) LKB1 modulates lung cancer differentiation and metastasis. Nature 448: 807-810
 • Orellana P et al. (2013). Large deletions and splicing-site mutations in the STK11 gene in Peutz-Jeghers Chilean families. Clin Genet. 83:365-9.
 • Schouten JP et al. (2002). Relative quantification of 40 nucleic acid sequences by multiplex ligation-dependent probe amplification. Nucleic Acids Res. 30:e57.
 • Schwartz M et al. (2007). Deletion of exon 16 of the dystrophin gene is not associated with disease. Hum Mutat. 28:205.
 • Varga RE et al. (2012). MLPA-based evidence for sequence gain: pitfalls in confirmation and necessity for exclusion of false positives. Anal Biochem. 421:799-801.
 • Wingo SN, Gallardo TD, Akbay EA, Liang MC, Contreras CM, Boren T, Shimamura T, Miller DS, Sharpless NE, Bardeesy N, Kwiatkowski DJ, Schorge JO, Wong KK, Castrillon DH (2009) Somatic LKB1 mutations promote cervical cancer progression. PLoS One 4: e5137

Vybrané publikace používající kity SALSA MLPA P101 STK11

 • Agundez M, Grau L, Palou J, Algaba F, Villavicencio H, Sanchez-Carbayo M (2011) Evaluation of the methylation status of tumour suppressor genes for predicting bacillus Calmette-Guerin response in patients with T1G3 highrisk bladder tumours. Eur Urol 60: 131-140
 • Aretz S, Stienen D, Uhlhaas S, Loff S, Back W, Pagenstecher C, McLeod DR, Graham GE, Mangold E, Santer R, Propping P, Friedl W (2005) High proportion of large genomic STK11 deletions in Peutz-Jeghers syndrome. Hum Mutat 26: 513-519
 • de Leng WW, Jansen M, Carvalho R, Polak M, Musler AR, Milne AN, Keller JJ, Menko FH, de Rooij FW, Iacobuzio-Donahue CA, Giardiello FM, Weterman MA, Offerhaus GJ (2007) Genetic defects underlying Peutz-Jeghers syndrome (PJS) and exclusion of the polarity-associated MARK/Par1 gene family as potential PJS candidates. Clin Genet 72: 568-573
 • de Wilde RF, Ottenhof NA, Jansen M, Morsink FH, de Leng WW, Offerhaus GJ, Brosens LA (2011) Analysis of LKB1 mutations and other molecular alterations in pancreatic acinar cell carcinoma. Mod Pathol 24: 1229-1236
 • Fang R, Zheng C, Sun Y, Han X, Gao B, Li C, Liu H, Wong KK, Liu XY, Chen H, Ji H (2014) Integrative genomic analysis reveals a high frequency of LKB1 genetic alteration in Chinese lung adenocarcinomas. J Thorac Oncol 9: 254-258
 • Guervos MA, Marcos CA, Hermsen M, Nuno AS, Suarez C, Llorente JL (2007) Deletions of N33, STK11 and TP53 are involved in the development of lymph node metastasis in larynx and pharynx carcinomas. Cell Oncol 29: 327-334
 • Hearle NC, Rudd MF, Lim W, Murday V, Lim AG, Phillips RK, Lee PW, O'Donohue J, Morrison PJ, Norman A, Hodgson SV, Lucassen A, Houlston RS (2006) Exonic STK11 deletions are not a rare cause of Peutz-Jeghers syndrome. J Med Genet 43: e15
 • Jansen M, ten Klooster JP, Offerhaus GJ, Clevers H (2009) LKB1 and AMPK family signaling: the intimate link between cell polarity and energy metabolism. Physiological reviews 89: 777-798
 • Kaluzny A, Matuszewski M, Wojtylak S, Krajka K, Cichy W, Plawski A, Gintowt A, Lipska B (2012) Organ-sparing surgery of the bilateral testicular large cell calcifying sertoli cell tumor in patient with atypical Peutz–Jeghers syndrome. International urology and nephrology 44: 1045-1048
 • Kim EN, Kim GH, Kim J, Park IA, Shin JH, Chai Y, Kim KR (2016) A Pyloric Gland-Phenotype Ovarian Mucinous Tumor Resembling Lobular Endocervical Glandular Hyperplasia in a Patient with Peutz-Jeghers Syndrome. J Pathol Transl Med
 • Kobayashi Y, Masuda K, Kimura T, Nomura H, Hirasawa A, Banno K, Susumu N, Sugano K, Aoki D (2014) A tumor of the uterine cervix with a complex histology in a Peutz-Jeghers syndrome patient with genomic deletion of the STK11 exon 1 region. Future Oncology 10: 171-177
 • Le Meur N, Martin C, Saugier-Veber P, Joly G, Lemoine F, Moirot H, Rossi A, Bachy B, Cabot A, Joly P, Frebourg T (2004) Complete germline deletion of the STK11 gene in a family with Peutz-Jeghers syndrome. Eur J Hum Genet 12: 415-418
 • McKay V, Cairns D, Gokhale D, Mountford R, Greenhalgh L (2016) First report of somatic mosaicism for mutations in STK11 in four patients with Peutz-Jeghers syndrome. Fam Cancer 15: 57-61
 • Pan J, Li M, Jin Y, Zhang XM, Zhu M, Chen SQ (2013) [Clinical characteristics and mutation analysis of the LKB1 gene in a Peutz-Jeghers syndrome pedigree]. Zhonghua Er Ke Za Zhi 51: 145-149
 • Papp J, Kovacs ME, Solyom S, Kasler M, Borresen-Dale AL, Olah E (2010) High prevalence of germline STK11 mutations in Hungarian Peutz-Jeghers Syndrome patients. BMC Med Genet 11: 169
 • Peña-Fernández M, Abdulkader-Nallib I, Novo-Domínguez A, Turrado-Sánchez EM, Brea-Fernández A, Sebio- Lago L, Ruíz-Ponte C, Cameselle-Teijeiro J (2013) Vaginal tubulovillous adenoma: a clinicopathologic and molecular study with review of the literature. International Journal of Gynecological Pathology 32: 131-136
 • Regina S, Valentin JB, Lachot S, Lemarie E, Rollin J, Gruel Y (2009) Increased tissue factor expression is associated with reduced survival in non-small cell lung cancer and with mutations of TP53 and PTEN. Clin Chem 55: 1834-1842
 • Resta N, Giorda R, Bagnulo R, Beri S, Della Mina E, Stella A, Piglionica M, Susca FC, Guanti G, Zuffardi O, Ciccone R (2010) Breakpoint determination of 15 large deletions in Peutz-Jeghers subjects. Hum Genet 128: 373-382
 • Triggiani V, Guastamacchia E, Renzulli G, Giagulli VA, Tafaro E, Licchelli B, Resta F, Sabba C, Bagnulo R, Lastella P, Stella A, Resta N (2011) Papillary thyroid carcinoma in Peutz-Jeghers syndrome. Thyroid 21: 1273-1277
 • Vasovcak P, Puchmajerova A, Roubalik J, Krepelova A (2009) Mutations in STK11 gene in Czech Peutz-Jeghers patients. BMC Med Genet 10: 69
 • Volikos E, Robinson J, Aittomaki K, Mecklin JP, Jarvinen H, Westerman AM, de Rooji FW, Vogel T, Moeslein G, Launonen V, Tomlinson IP, Silver AR, Aaltonen LA (2006) LKB1 exonic and whole gene deletions are a common cause of Peutz-Jeghers syndrome. J Med Genet 43: e18
 • Wang Z, Wu B, Mosig RA, Chen Y, Ye F, Zhang Y, Gong W, Gong L, Huang F, Wang X (2014) STK11 Domain XI Mutations: Candidate Genetic Drivers Leading to the Development of Dysplastic Polyps in Peutz–Jeghers Syndrome. Human mutation 35: 851-858
 • Yang HR, Ko JS, Seo JK (2010) Germline mutation analysis of STK11 gene using direct sequencing and multiplex ligation-dependent probe amplification assay in Korean children with Peutz-Jeghers syndrome. Dig Dis Sci 55: 3458-3465
 • Zheng B, Wang C, Jia Z, Liu Z, Li M, Jin Y, Pan J (2016) A Clinical and Molecular Genetic Study in 11 Chinese Children with Peutz-Jeghers syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr

Historie produktu P101

Máte dotazy ohledně SALSA® MLPA® probemix P101-B4 STK11? Napište nám

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Kontaktujte nás

BIOGEN PRAHA s.r.o.
Ke sv. Izidoru 2293/4A
140 00 PRAHA 4

Tel.: +420 241 401 693
Fax: +420 241 401 694
E-mail: biogen@biogen.cz

Novinky na e-mail

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.